Các câu hỏi phỏng vấn thường gặp trong Automation Testing

1. Tại sao cần Automation Test? (Why need Automation Test?)

Câu hỏi này để đánh giá kiến thức sơ bộ của bạn về Automation Test và việc bạn có biết mục đích sử dụng Automation Test để sử dụng nó có hiệu quả.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:

“Các trường hợp cần sử dụng Automation Test:

a) Kiểm thử hồi quy (Regression testing): Trong trường hợp sửa lỗi hoặc triển khai module mới, Tester phải đảm bảo rằng chức năng đã được triển khai hoặc không thay đổi không bị ảnh hưởng. Trong trường hợp này, Tester kết thúc chạy test case hồi quy nhiều lần.

Ví dụ: Sau mỗi yêu cầu thay đổi hoặc sửa lỗi, sau mỗi lần lặp trong trường hợp tiếp cận phát triển gia tăng, v.v.

b) Kiểm thử phi chức năng: Kiểm thử các khía cạnh phi chức năng của một ứng dụng.

Ví dụ: kiểm thử tải (load testing) hoặc kiểm thử hiệu suất (performance testing), v.v rất khó cho con người theo dõi và phân tích.

c) Kiểm thử tính toán phức tạp: Các test scenario dễ bị lỗi khi kiểm thử thủ công.

d) Thực hiện lặp lại các kiểm thử giống nhau: Đôi khi, Tester phải chạy cùng một bộ test case cho một bộ dữ liệu khác nhau hoặc sau mỗi lần phát hành bản dựng hoặc trên nhiều phần cứng, phần mềm hoặc kết hợp cả hai.

Kiểm thử tự động các test case trong các tình huống trên giúp đạt được tốc độ kiểm thử và giảm thiểu lỗi của con người.”

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:

“Cases to apply automation test effective: regression test, load testing, performance testing, complicated caculated, run the same test case set but different data”.

2. Framework là gì? (What is the framework?)

Câu hỏi để đánh giá sơ bộ cách build framework của bạn và liệu framework đó có hiệu quả không?

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:

“Framework là một tập hợp cấu trúc của toàn bộ bộ kiểm thử tự động. Nó cũng là một hướng dẫn, mà nếu tuân theo có thể dẫn đến một cấu trúc dễ bảo trì và nâng cao.

Những hướng dẫn này bao gồm:

 • Tiêu chuẩn mã hóa
 • Xử lý dữ liệu kiểm thử
 • Duy trì và xử lý các phần tử (kho đối tượng trong QTP)
 • Xử lý tệp môi trường và tệp thuộc tính
 • Báo cáo dữ liệu
 • Xử lý nhật ký”

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:

“Automation Framework is not a single tool or process, but it is a collection of tools and processes working together to support automated testing of any application. It integrates various functions like libraries, test data, and various reusable modules

 • Coding standards
 • Processing test data
 • Maintaining and processing elements (object store in QTP)
 • Processing environment files and property files
 • Data report
 • Processing logs”

3. Có cần phải xây dựng framework khi build automation? (Why do you need build the framework in Automation Testing?)

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:

“Framework là hướng dẫn và không phải là quy tắc bắt buộc, vì vậy Tester hoàn toàn có thể làm mà không cần chúng, nhưng nếu bạn tạo và tuân theo nó, việc tăng cường và duy trì sẽ dễ thực hiện.”

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:

“Frameworks are instructions and not mandatory rules, so Testers can do without them, but if you create and follow it, enhancement and maintenance will be easy to implement.”

4. Liệt kê một số ưu điểm và nhược điểm của Automation Testing – Kiểm thử tự động? (List some good and bad in Automation Testing?)

Đối với các bạn Manual chuyển sang Automation đã có kinh nghiệm, trải qua thời gian thực thi auto, các bạn sẽ đúc kết được ưu điểm và nhược điểm của Automation Testing.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:

– Ưu điểm:

 • Nhân lực ít hơn
 • Có thể tái sử dụng
 • Thực hiện nhiều test hơn trong thời gian ngắn hơn
 • Độ tin cậy cao
 • Thi công song song các test case
 • Nhanh

– Nhược điểm:

 • Thời gian phát triển và bảo trì nhiều hơn
 • Chi phí công cụ cao
 • Tài nguyên có kỹ năng được yêu cầu
 • Thiết lập môi trường
 • Test Script gỡ lỗi là một vấn đề

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:

– Advantages:

 • Less manpower
 • Reusable
 • Do more tests in less time
 • High reliability
 • Executing parallel test cases
 • Fast

– Defect:

 • More development and maintenance time
 • High tool costs
 • Skilled resources are required
 • Environment setting
 • Test Script debugging is a problem

5. Bạn có thể tự động hoá bao nhiêu test case trong 1 ngày? (How many test case can you build in a day?)

Tuỳ vào mỗi level và kinh nghiệm sẽ có số test case được tự động hóa.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:

“Con số phụ thuộc vào độ phức tạp của các test case. Khi độ phức tạp bị hạn chế, tôi có thể tự động hóa 5 đến 6 test case mỗi ngày. Đôi khi, tôi chỉ có thể tự động hóa một test case cho các tình huống phức tạp.

Tôi cũng đã chia các test case của mình thành các thành phần khác nhau như: Lấy đầu vào, thực hiện tính toán, xác minh đầu ra… trong trường hợp các kịch bản rất phức tạp và đã mất từ ​​2 ngày trở lên.”

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:

“The number depends on the complexity of the test case. When complexity is limited, I can automate 5 to 6 test cases per day. Sometimes, I can only automate a test case for complex situations.

I have also divided my test cases into different components such as taking input, performing calculations, verifying the output… in case of very complicated scenarios and it took 2 days or more up.”

Đối tác tuyển dụng