Thiết kế Cơ sở dữ liệu

Blog mới nhất

Thiết kế cơ sở dữ liệu – Các bước thực hiện

Thiết kế cơ sở dữ liệu là công việc vô cùng quan trọng trong các dự án, nếu thiết kế đúng CSDL sẽ giúp việc triển khai dự án thuận…

Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu – bước quan trọng trong thiết kế CSDL

Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu là áp dụng các qui tắc cho thiết kế của cơ sở dữ liệu nhằm giúp giảm dư thừa dữ liệu trong quá trình…

Vấn đề dư thừa dữ liệu trong thiết kế Cơ sở dữ liệu

Trong hai bài học trước chúng ta đã đề cập đến vấn đề dư thừa dữ liệu trong thiết kế cơ sở dữ liệu, nhưng chưa làm rõ. Trong bài…

Tạo cơ sở dữ liệu – Thiết kế cơ sở dữ liệu

Trong bài Thiết kế Cơ sở dữ liệu, chúng ta đã thiết kế được cấu trúc của Cơ sở dữ liệu. Trong bài này chúng ta sẽ bàn về việc…

Đối tác tuyển dụng