Scrum Methodology

Blog mới nhất

2. SCRUM Best Practice – Thực hành áp dụng SCRUM

Trong bài trước chúng ta đã hiểu cơ bản về SCRUM, những thành tố cơ bản của SCRUM. Trong bài này chúng ta sẽ bàn cách áp dụng SCRUM vào…

3. Làm rõ các vai trò trong SCRUM

Trong bài trước chúng ta đã nắm được cơ bản về các vai trò (Role) trong SCRUM những nó chưa được mô tả chi tiết để bạn có thể hình dung…

Đối tác tuyển dụng