[Mảng một chiều] – Bài tập về mảng một chiều

Trong bài này tôi sẽ cung cấp một số bài tập để bạn rèn luyện thêm về các thuật toán về mảng một chiều.

  1. Viết một chương trình để khởi tạo một mảng một chiều chứa 10 phần tử là các số nguyên, sau đó tính tổng giá trị tất cả các phần tử trong mảng và in ra.
  2. Viết một chương trình để khởi tạo một mảng một chiều chứa 10 phần tử là các số nguyên, sau đó đảo ngược thứ tự các phần tử trong mảng mà không dùng mảng thứ 2. In mảng đó ra màn hình.
  3. Viết một chương trình để khởi tạo một mảng một chiều chứa 10 phần tử là các số nguyên, sau đó nhập vào một giá trị x và đếm xem x xuất hiện trong mảng bao nhiêu lần?

 

Bài tiếp: Các thuật toán cơ bản về mảng hai chiều

Bài trước: Sắp xếp các phần tử trong mảng

Đối tác tuyển dụng