[Số học] – Bài tập về thuật toán số học

Bài này sẽ cung cấp cho bạn một số bài tập để bạn luyện tập thêm các thuật toán về số học để giúp bạn hiểu rõ hơn.

Bài 1: Viết chương trình cho phép nhập vào một số n lớn hơn 1, sau đó tính và n ra n!. Lưu ý: Dùng vòng lặp chứ không dùng đệ quy.

Bài 2:Viết chương trình nhận hai số nguyên a và b, sau đó tìm và in ra ước số chung lớpn nhất của chúng.

Bài 3:Viết chương trình in ra bảng cửa chương.

Bài 4:Viết chương trình nhận một số nguyên và in ra hình tam giác được mô tả như bên dưới.(Yêu cầu sử dụng vòng lặp lồng nhau)

Ví dụ:

N = 3

*

**

***

 

N = 4

*

**

***

****

Bài tiếp: Các thuật toán cơ bản trên mảng một chiều

Bài trước: Các thuật toán về vòng lặp lồng nhau

Đối tác tuyển dụng