Công Ty Blue Otter Corporation – Blue Otter Representative Office in Da Nang

– Lĩnh vực hoạt động:
+ Bảo đảm chất lượng phần mềm thông qua kiểm tra manual và tự động cho các ứng dụng trên web và
thiết bị di động
+  Cung cấp phản hồi và thử nghiệm trên giao diện User Interface and User Experience
– Các vị trí thường hay tuyển: Quality Assurance, Graphic Designer & JavaScrip Developer.
– Email tuyển dụng: ha@blueotter.net

Đối tác tuyển dụng