Lập trình viên chuyên nghiệp: Đã khai giảng, học chính thức 20/04

Lập trình viên chuyên nghiệp – Khóa học đầy đủ nhất để trở thành Lập trình viên, khóa học sẽ trang bị kiến thức hoàn chỉnh của một kỹ sư phần mềm để học viên có thể tiếp nhận ngay công việc. 

Bạn sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về Web, HTML, Java Script, Cơ sở dữ liệu cho Lập trình viên, Công nghệ lập trình Java, Kỹ năng thiết kế phần mềm và  kỹ năng mềm cần thiết để thành công trong công việc.

Khóa học phù hợp với các bạn từ các ngành khác chuyển sang ngành phần mềm hoặc các bạn học CNTT muốn trang bị kiến thức hoàn chỉnh để trở thành Lập trình viên chuyên nghiệp.

100% học viên tốt nghiệp khóa học Lập trình viên chuyên nghiệp được tuyển dụng và đang làm việc tại các công ty phần mềm ở Đà Nẵng như FSOFT, DTT, Enclave, Smooth, AsianTech, Công ty phần mềm Nhật Bản(JSC)… và được doanh nghiệp phần mềm đánh giá cao.

Học chính thức: 20/04/2017.  Suất học: Tối 3-5-7

Đăng ký tại: http://iviettech.vn/dang-ky

Xem chi tiết khóa học tại: http://iviettech.vn/chuong-trinh-dao-tao/54-lap-trinh-vien-chuyen-nghiep.html

Khai giang lap trinh vien chuyen nghiep

Comments