Lập trình viên chuyên nghiệp: Đã khai giảng. Vẫn còn chỗ.

Khóa học “Lập trình viên chuyên nghiệp” trang bị kiến thức hoàn chỉnh của một kỹ sư phần mềm để học viên có thể tiếp nhận ngay công việc. 

Bạn sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về Web, HTML, Java Script, Cơ sở dữ liệu cho Lập trình viên, Công nghệ lập trình Java, Kỹ năng thiết kế phần mềm và  kỹ năng mềm cần thiết để thành công trong công việc.

100% học viên tốt nghiệp khóa học Lập trình viên chuyên nghiệp được tuyển dụng và đang làm việc tại các công ty phần mềm ở Đà Nẵng như FSOFT, DTT, Enclave, Smooth, AsianTech, Công ty phần mềm Nhật Bản(JSC)… và được doanh nghiệp phần mềm đánh giá cao.

Khai giảng: 27/12/2016.  Suất học: Tối 3-5-7

Đăng ký tại: http://iviettech.vn/dang-ky

Xem chi tiết khóa học tại: http://iviettech.vn/chuong-trinh-dao-tao/54-lap-trinh-vien-chuyen-nghiep.html

iViettech - Lập trình viên chuyên nghiệp

Comments